Colofon

De Auteurswet 1912 en de Databankwet zijn op de website www.kroniek.arnehistorie.com van toepassing.

Alle rechten op de database, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de Stichting De Kroniek van Arnemuiden en/of de samensteller van de teksten J. Adriaanse.

Verveelvoudiging van de inhoud van deze website met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder de toestemming van de Stichting De Kroniek van Arnemuiden. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting De Kroniek van Arnemuiden.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs. In alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is, dan wel onjuistheden bevat. De Stichting De Kroniek van Arnemuiden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden op deze website.