1830

In 1830 telt Arnemuiden 1218 zielen, waarvan 561 mannen (313 ongehuwd, 217 gehuwd en 31 weduwnaars) en 657 vrouwen (394 ongehuwd, 217 gehuwd en 46 weduwen). Er zijn dit jaar slechts 5 inwoners boven de 81 jaar. Geboren worden 74 kinderen. Er overlijden 52 inwoners, waarvan 27 kinderen in hun eerste levensjaar. Er worden ongeveer 177 huizen bewoond.

Op 25 april overlijdt op 55-jarige leeftijd het gemeenteraadslid Cornelis Kraamer, in leven kleermakersbaas van beroep. In de vacature wordt uit het voorgedragen dubbeltal, te weten Adriaan Adriaanse en Jan Kraamer, door Gedeputeerde Staten benoemd tot raadslid Adriaan Adriaanse. De tegenkandidaat Jan Kraamer wordt in 1831 raadslid in de plaats van Pieter Meerman, de scheepstimmerwerfbaas, die dan niet wordt herbenoemd door Gedeputeerde Staten.
Door het overlijden van raadslid Cornelis Kraamer komen de betrekkingen van kerkmeester, turftonner, koolweger, koolmeter en houtteller vacant. Naar deze functies solliciteren Maarten Kraamer, Jan Kraamer, Pieter Kraamer en Barend Jan Harthoorn. Benoemd worden tot turftonner Pieter Kraamer, tot koolweger- en meter Barend Jan Harthoorn en tot houtteller Jan Kraamer. In de vacature van kerkmeester wordt benoemd Adriaan Adriaanse.

Het kerkhof rond de oude kruiskerk wordt tot 1 januari 1830 als begraafplaats gebruikt. Vanaf 1830 wordt de nieuwe begraafplaats in de Schuttershofweide (gelegen tussen de huidige ‘oude’ begraafplaats aan de Nieuwlandse weg en de Clasinastraat) in gebruik genomen. Wel was al in 1809 het plan opgevat om de begraving op het kerkhof rondom de kerk te staken. Door het Stadsbestuur was daarvoor aanvankelijk een plaats op de Noordwal bestemd. Dit voornemen werd echter weer opgegeven.

Ingaande oktober 1832 wordt er een ‘Register van de begravingen op de nieuw aangelegde begraafplaats’ aangehouden. Onder 1832 worden als eersten in dit register vermeld: 20okt32: Andries de Bakker 3 dagen; 27okt32: Joost van Belzen 4 maanden; 20okt32: Tannetje Meulmeester 5 jaar; 31okt32: Joost Adriaanse Joosse 85 jaar; 20nov32: Maria Brunke 10 weken; 15dec32: Jan Dingemanse 2 jaar; 18dec32: Johannis van Belzen 8 dagen.

Er worden dit jaar slechts vier vergaderingen van de gemeenteraad gehouden, namelijk op 28 april, 19 juni, 28 augustus en 6 oktober. Er gaat deze jaren zeer weinig om in het gemeentebestuur.

De jaarrekening over 1829 wordt vastgesteld met een klein batig slot van ƒ 385,17 (inkomsten ƒ 2.470,91 en uitgaven ƒ 2.085,74). Bij de uitgaven vinden we jaarlijks een kostenpost voor ‘verplegingskosten voor wezen, opgenomen in een gesticht van de Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen’.

Gedeputeerde Staten schrijven de aanschaf voor van tinnen vochtmaten voor de school. De aanschaf van litermaten wordt voor de gehele provincie aanbesteed en berekend voor slechts ƒ 7 per stel.

* * *

Van de Hervormde Gemeente is wegens de zeer beknopte notulering weinig te melden. Nog steeds is de zeer beminde en waardige ds. J. Wanrooy predikant (vanaf 1824). De predikant kampt aanhoudend met ziekte.
De notulen van 24 april vermelden: ‘Over den staat der Gemeente gesproken, die over ’t algemeen vrij wel scheen’. Die van 10 oktober vermelden: ‘Wegens ziekte en het overlijden van zijne waarde huisvrouw op den 10e oktober 1830 is er door onze Leraar voor het Avondmaal geen censura morum gehouden en daar deze ziekte aanhield heeft het evenmin in januari 1831 plaats gehad’.

In de plaats van de aftredende ouderlingen Jan Bernard Joosse en Adriaan van Sweeden worden gekozen Jacob Schoonenboom en Pieter Johannis Crucq en voor de aftredende diakenen Jan Karel Ciucq en Blaas de Nooijer worden gekozen Salomon van Eenennaam en Cornelis Crucq. Pieter Johannis Crucq neemt het scribaat over van Jan Bernard Joosse.

De armenrekening over 1829 sluit met een batig saldo van ƒ 63,22 (ontvangen f 1.180,72 en uitgegeven ƒ 1.117,50).